Disclaimer

De Kimpe Administraties wijst nadrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid (contractueel/ onrechtmatigheid/nalatigheid) af, voortvloeiend uit dergelijke onjuistheden of fouten, voor zover wettelijk geoorloofd.

Toegankelijkheid van de website
De Kimpe Administraties levert alle redelijke inspanningen om onze website en de inhoud hiervan voor gebruikers toegankelijk te maken. De Kimpe Administraties biedt echter geen impliciete of expliciete garantie dat de toegang tot deze website ononderbroken, betrouwbaar of foutloos is. De Kimpe Administraties behoudt zich het recht voor naar eigen inzien en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikers de toegang tot deze website of delen daarvan te ontzeggen en gebruikers die deze voorwaarden schenden de service te onthouden.

Uitsluiting vervolgschade door gebruik
De Kimpe Administraties is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website, de informatie hierin of het niet beschikbaar zijn van de website of de inhoud ervan, voor zover wettelijk geoorloofd. Deze beperking van de aansprakelijkheid betreft alle typen schades, inclusief (maar niet beperkt tot) directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, derving van inkomsten of winst, schade aan eigendommen en claims van derden, behoudens aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid van De Kimpe Administraties.

Wijzigingen
De Kimpe Administratiesbehoudt zich het recht voor de inhoud van de website, inclusief deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden worden op deze website gepubliceerd. Indien u de website na de publicatie blijft gebruiken, geeft u daarmee aan in te stemmen met de gewijzigde voorwaarden.

Koppelingen naar andere websites
Door het volgen van bepaalde koppelingen (bv. hyperlinks) op deze website kunt u naar andere websites of pagina’s worden doorverwezen die niet onder de zeggenschap van De Kimpe Administraties vallen. Dergelijke links worden als service aangeboden en dit dient niet te worden opgevat als instemming met de betreffende website of de inhoud daarvan.